中国語音節表

王芳梅の音声ライブラリに含まれる、中国語の音節表(ピンイン表記)です。

この音節表は中国語学習サイト「スペースアルク 中国語」様のものを元に作成されています。


 a o e  ( i ) er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia  ie iao iou ian in iang ing iong
 a o e ê
(e2)
  er ai ei ao ou an en ang eng  yi ya yo ye yao you yan yin yang ying yong
b ba bo      bai bei bao  ban ben bang beng  bi   bie biao  bian bin  bing 
p pa po      pai pei pao pou pan pen pang peng  pi   pie piao  pian pin  ping 
m ma mo me     mai mei mao mou man men mang meng  mi   mie miao miu mian min  ming 
f fa fo       fei  fou fan fen fang feng            
d da  de     dai dei dao dou dan den dang deng dong di dia  die diao diu dian   ding 
t ta  te     tai  tao tou tan  tang teng tong ti   tie tiao  tian   ting 
n na  ne     nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni   nie niao niu nian nin niang ning 
l la lo le     lai lei lao lou lan  lang leng long li lia  lie liao liu lian lin liang ling 
g ga  ge     gai gei gao gou gan gen gang geng gong           
k ka  ke     kai kei kao kou kan ken kang keng kong           
h ha  he     hai hei hao hou han hen hang heng hong           
j                 ji jia  jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong
q                 qi qia  qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong
x                 xi xia  xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong
zh zha  zhe  zhi   zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong           
ch cha  che  chi   chai  chao chou chan chen chang cheng chong           
sh sha  she  shi   shai shei shao shou shan shen shang sheng            
r   re   ri    rao rou ran ren rang reng rong           
z za  ze   zi  zai zei zao zou zan zen zang zeng zong           
c ca  ce   ci  cai  cao cou can cen cang ceng cong           
s sa  se   si  sai  sao sou san sen sang seng song           


 u ua uo uai uei uan uen uang ueng ü üe üan ün
 wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun
b bu            
p pu            
m mu            
f fu            
d du  duo  dui duan dun      
t tu  tuo  tui tuan tun      
n nu  nuo   nuan nun   nü
(nyu)
nüe
(nyue)
  
l lu  luo   luan lun   lü
(lyu)
lüe
(lyue)
  
g gu gua guo guai gui guan gun guang     
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang     
h hu hua huo huai hui huan hun huang     
j          ju jue juan jun
q          qu que quan qun
x          xu xue xuan xun
zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang     
ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang     
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang     
r ru rua ruo  rui ruan run      
z zu  zuo  zui zuan zun      
c cu  cuo  cui cuan cun      
s su  suo  sui suan sun      

(カッコ)が付いている文字は、UTAUで歌詞入力するとき、カッコの中の方の文字を入力してください。

※誤字、脱字等、見つけたら教えてください。