UTAU中国語連続音用 入力表


この表は、中国語連続音音のUTAUでの歌詞入力時、どの音とどの音を組み合わせれば、任意の音が出せるのかをまとめた表です。

■そのままの入力でいい音

■2つ組み合わせて入力する音

■3つ組み合わせて入力する音


に色分けしてあります。


 表の見方

左から右に見てください。

タテの行が母音の行(あ行 い行 う行…のような感じ)で、

ヨコの行が子音の行(か行 さ行 た行…のような感じ)です。

一番上の行の(カッコ)内はその行の入力に必要な組み合わせです。

「?」は子音、隣の「a」や「ee」等は母音。「ai」や「ei」はそれに続く複母音です。

個別に(カッコ)が下に書かれている音は、そちらの入力を優先して下さい。(例: ei , en , hua 等)


 お断り

音声もついておりますが、これはUTAUで合成した音声です。

UTAUを使う方が「○○ってどんな音かな?」というのを確認するための音声ですので、

「中国語学習にこれを使って練習していたら、発音が間違っていて恥をかいた!」という苦情があっても、受け付けませんし、責任はとれません。

中国語の学習のためにこのサイトに訪れた方には申し訳ありませんが、他のサイトをお探し下さい。

発音の確認でしたら、
Google翻訳の読み上げ機能や、Yahoo!聰明筆というソフトをお勧めします。使い方はご自分で調べてください。
誤字、脱字等を見つけましたら、メールフォームよりお知らせください。


■そのままの入力でいい音 ■2つ組み合わせて入力する音 ■3つ組み合わせて入力する音

 a


o


e


E


( i )
 
er


ai

(?a+ai)
ei

(?ee+ei)
ao

(?a+ao)
ou

(?o+ou)
an

(?a+an)
en

(?ee+en)
ang

(?a+ang)
eng

(?eo+eng)
ong

(?o+ong)
 a o e E
(ee)
er ai ei
(E+ei)
ao ou an en
(E+en)
ang eng
(Eo+eng)
 
b ba bo      bai bei bao  ban ben bang beng 
p pa po      pai pei pao pou pan pen pang peng 
m ma mo me     mai mei mao mou man men mang meng 
f fa fo       fei  fou fan fen fang feng 
d da  de     dai dei dao dou dan den dang deng dong
t ta  te     tai  tao tou tan  tang teng tong
n na  ne     nai nei nao nou nan nen nang neng nong
l la lo le     lai lei lao lou lan  lang leng long
g ga  ge     gai gei gao gou gan gen gang geng gong
k ka  ke     kai kei kao kou kan ken kang keng kong
h ha  he     hai hei hao hou han hen hang heng hong
j                
q                
x                
zh zha  zhe  zhi   zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong
ch cha  che  chi   chai  chao chou chan chen chang cheng chong
sh sha  she  shi   shai shei shao shou shan shen shang sheng 
r   re  ri     rao rou ran ren rang reng rong
z za  ze   zi  zai zei zao zou zan zen zang zeng zong
c ca  ce   ci  cai  cao cou can cen cang ceng cong
s sa  se   si  sai  sao sou san sen sang seng song


■そのままの入力でいい音 ■2つ組み合わせて入力する音 ■3つ組み合わせて入力する音

 i


ia

(?i+ia)
 ie

(?i+ie)
iao

(?i+ia+ao)
iou

(?i+io+ou)
ian

(?i+ie+en)
in

(?i+in)
iang

(?i+ia+ang)
ing

(?i+ing)
iong

(?i+io+ong)
 yi ya
(ya 又は
yi+ia)
yo
ye
(ye 又は
yi+ie)
yao
(ya+ao 又は
yi+ia+ao)
you
(yo+ou 又は
yi+io+ou)
yan
(yi+ie+en)
yin yang
(ya+ang)
ying yong
(yo+ong)
b bi   bie biao  bian bin  bing 
p pi   pie piao  pian pin  ping 
m mi   mie miao miu mian min  ming 
f           
d di dia  die diao diu dian   ding 
t ti   tie tiao  tian   ting 
n ni   nie niao niu nian nin niang ning 
l li lia  lie liao liu lian lin liang ling 
g           
k           
h           
j ji jia  jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong
q qi qia  qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong
x xi xia  xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong
zh           
ch           
sh           
r           
z           
c           
s           


■そのままの入力でいい音
 ■2つ組み合わせて入力する音 ■3つ組み合わせて入力する音

 u


ua

(?u+ua)
uo

(?u+uo)
uai

(?u+ua+ai)
uei

(?u+ue+ei)
uan

(?u+ua+an)
uen

(?u+ue+en)
uang

(?u+ua+ang)
ueng


ü


üe

(?v+ve)
üan

(?u+ve+en)
ün

(?u+vi+in)
 wu wa wo wai
(wa+ai 又は
wu+ua+ai)
wei
(we+ei 又は
wu+ue+ei)
wan
(wa+an 又は
wu+ua+an)
wen
(we+en 又は
wu+ue+en)
wang
(wa+ang 又は
wu+ua+ang)
weng
(wo+eng)
yu yue
(yu+ue)
yuan yun
b bu            
p pu            
m mu            
f fu            
d du  duo  dui duan dun      
t tu  tuo  tui tuan tun      
n nu  nuo   nuan nun   nü
(nv)
nüe
(nv+ve)
  
l lu  luo   luan lun   lü
(lv)
lüe
(lv+ve)
  
g gu gua guo guai gui guan gun guang     
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang     
h hu hua
(ho+oa)
huo huai
(ho+oa+ai)
hui
(ho+oe+ei)
huan
(ho+oa+an)
hun
(ho+oe+en)
huang
(ho+oa+ang)
     
j          ju jue
(ju+ve)
juan jun
q          qu que
(qu+ve)
quan qun
x          xu xue
(xu+ve)
xuan xun
zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang     
ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang     
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang     
r ru rua ruo  rui ruan run      
z zu  zuo  zui zuan zun      
c cu  cuo  cui cuan cun      
s su  suo  sui suan sun      


r化(アール化)について解説r化は北京の方言によく起きる「er (儿)」が前の音節とくっついて発音が変化することを指します。

 例:花 hua1 →花儿 huar1

このr化にはパターンがいくつかあります。


@「a」「e」「o」「u」で終わる音節はその音にそのまま反り舌音を加える。

「 a / e / o / u / ao / ou / ia / ie / iao / iou / ua / uo / üe 」

以上がこのパターンで、UTAU入力では

「 a ar / e eur / o or / u ur / ao or / ou ou / ia ar / ie eer / iao or / iou ur / ua ar / uo or /
üe eer 」

こうなります。


A尾音が「i」「n」で終わる音節は「i」「n」を脱落させて主母音に反り舌音を加える。

「 ai / ei / an / en / ian / uai / uei /uan / uen /
üan

以上がこのパタンで、UTAU入力では

「 a ar / e eer / a ar / e eer / ia ar / ua ar / ue eer /ua aar / ue eer /
üa aar

こうなります。


B韻尾が「ng」で終わる音節は「ng」を脱落させて、主母音を鼻音化させたうえで反り舌音を加える。

「 ang / eng / ong / iang / ing / iong / uang / ueng 」

以上がこのパターンですが、残念ながらこれは
現在のライブラリでは表現できません


C韻母が「i」, 「
üだけで構成される時、「i」「ü」を残して [※] を加える。

「 i
/ ü / in / ün 」

以上がこのパタンで、UTAU入力では

「 i ir
/ yu vr / i ir / yu vr」

こうなります。D「zhi」「chi」「shi」「ri」や「zi」「ci」 「si」には声母に [※] を加える。

「 zhi / chi / shi / ri / zi / ci /si 」

以上がこのパタンで、UTAU入力では

「 zhi ir / chi ir / shi ir / ri ir / zi
IR/ ci IR/si IR

こうなります。(以上、太文字部分 ウィキペディアより抜粋)

[※]の部分はerを上下ひっくり返したような形の国際音声記号です。と、偉そうに色々と書いていますが、私自身アール化は難しいので5割くらいしか理解できておりません。

アール化するのとしないので意味が変わる言葉や、中国国内でも地方によってはアール化しなかったりと、非常に難しいです。